Разширяване на капацитета и експортния потенциал на ХИММАШ АД, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

posted in: новини | 0

himmash

 

ХИММАШ АД стартира изпълнението на проект „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на ХИММАШ АД, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес“ (регистрационен номер на проекта BG16RFOP002-2.001-0156-C01). Проектът предвижда закупуването на една дробометна и една 4-валова листоогъваща машина. Той е резултат от подписания, между фирмата и Министерство на икономиката, договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.