СЪОБЩЕНИЕ

posted in: новини | 0

himmash

от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0156-C01 Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения процес

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0156-C01, процедура BG16RFOP002-2.001 „Повишаване на производствения капацитета на МСП”, на 25.04.2017 г. в 11.00 часа в „Химмаш” АД, гр.Хасково 6300, бул.”Съединение” № 69, ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения процес”.

На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта