Проектиране и проектантски услуги
 • Съдове и оборудване
 • Резервоари (изградени в завода)
 • Резервоари (изградени на място)
 • Контрол
 • Безразрушителен контрол
 • Строителство
 • Полагане на защитни покрития
 • Охладителни кули
 • Инсталации за сероочистка
 •  Газоходи
 • Полагане на студо- и топлоизолация
 • Монтаж на оборудване
 • Боядисване
 • Изграждане на тръбопроводи
 • Контрол на процесите
 • Обемна термообработка
 • Локална термообработка
Инженерна дейност и снабдяване с материали
 • Закупуване на материали и консумативи, включително извършване на входящ контрол
 • Проектиране на резервоари, съдове и апарати
 • Проектиране на метални конструкции
 • Изготвяне на ръководство за експлоатация и обслужване
Реализация на продукцията на фирмата в различни отрасли на индустрията

За периода 2002 до 2014г.

 1. Нефтопреработвателна 35%
 2. Енергетика 25%
 3. Минна индустрия и рудодобив 15%
 4. Металургия 15%
 5. Метални конструкции 10%

graph