В качеството си на администратор на лични данниХИММАШ АД  има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с „Химмаш“ АД:

Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 69

Електронна поща:  office@himmash.com

Интернет страница: www.himmash.com

 

За контакт с Администратора по защита на данните: office@himmash.com

Мария Ибришимова – титуляр

Ваня Бръмчева – заместник

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Човешки ресурси;
  • Контрагенти;
  • Искания по ЗДОИ;
  • Видеонаблюдение;
  • Посетители;

 

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ХИММАШ АД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Химмаш АД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

ХИММАШ АД  определя срок от една година за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. ХИММАШ АД връща документите, по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от ХИММАШ АД  по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Видеонаблюдение

В Химмаш АД  се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на ХИММАШ АД  се извършва чрез обработващ лични данни – пазач-пропускар. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Дружеството и контрол на достъпа.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Химмаш в качеството му на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Химмаш, за личните данни, които Химмаш обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Химмаш, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в Химмаш АД, моля, свържете се с нас на адрес office@himmash.com